1 Maracaibo Venezuela 2010
2 Maracaibo Venezuela 2010
3 Maracaibo Venezuela 2010
4 Maracaibo Venezuela 2010
Hiroyoshi Okazaki
Kanku sho
Kata competition
Maegeri
Mawashigeri
Shuto Uke
Shutouke
Sochin
Tate Shuto Uke
Training at Master Camp
Yamazuki
Yokogeri